Tổng quan các chủ đề

 • So Sánh Các Gói Dịch Vụ E-Learning / LMS & Tính Năng - University & Corporation

                                            Khuyến Mãi hết 31 tháng 12 Năm 2020

  Bronze

  Silver

  Gold

  Diamond

  E-Learning / LMS 4.0                                            BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW
  Xài trọn đời - Giá bán       
  Call Call Call Call
  Chi phí cài đặt                   
  VND 99 Triệu VND 99 Triệu
  VND 99 Triệu
  VND 99 Triệu
  Hỗ trợ trong vòng 96 giờ 72 giờ 48 giờ 48 giờ
  Hỗ trợ 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
  Số lần Hỗ trợ mỗi tháng 
  2 5 10 30
  Bảng điểm tùy chính & báo cáo kế quả học tập Excel / XML file Excel / XML file Excel / XML file Excel / XML file
  Moodle Phiên bản 3.5x / 3.6x 3.6x / 3.7x 3.6x / 3.7x 3.7x /3.8x
  Khóa học mẫu Không bao gồm Không bao gồm
  Không bao gồm 4 course formats
  E-Learning/LMS, Website mẫu
  abs.education abs.education abs.education abs.education
  E-learning/ LMS, Website 100 ngôn ngữ
  Chuẩn SCORM
  Machine Learning
  KHÔNG cần biết code - bạn có thể chỉnh sửa
  Mạng Xã Hội 
   Sao lưu & phục hồi Khóa học !
  E-Learning/ LMS, Website, cổng số hóa
  Thời gian dùng & link: vô hạn
  Số lượng người dùng:  không giới hạn 
  Cài đặt SSL & tên miền
  Giao diện Cao cấp
  Giao diện đáp ứng đầy đủ
  Thành Phần Bootstrap
  Bản quản trị hệ thống mạnh mẽ
  Phông chữ tuyệt đẹp định dạng vector
  Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  Hỗ trợ ngôn ngữ RTL
  Định dạng khóa học được thiết kế đầy đủ
  Trang trước Trình chiếu và chạy dạng slide
  Font chữ tùy chỉnh và Hỗ trợ Google Font
  Không giới hạn số lượng khóa học
  Không giới hạn băng thông
  Số lượng người dụng : vô hạn
  Cài đạt - Google Cloud / QTSC Cloud
  Cài đặt & setup SMTP Email
  Cài đặt lịch chạy Snapshot / Backup 
  Hỗ trợ thay đổi nội dung, màu sắc, hình ảnh, video lần đầu - Giao diện
  Phần miền cấp chứng chỉ tự động gửi cho học viên
  Web-conferencing
  E-Learning / LMS 4.0

  BUY NOW

  BUY NOW

  BUY NOW

  BUY NOW