Dịch Vụ Chuyển Đổi Số

1. Chuyển đổi số trong giáo dục là gì ?

ABS responsive
Chuyển đổi số trong ngành giáo dục, nghĩa là việc áp dụng công nghệ, cũng dựa vào mục đích, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và được ứng dụng dưới 2 hình thức chính: Ứng dụng công nghệ trong lớp học, Ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học.

 Cám ơn đã xem  !